Bemiddeling is één van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen.

“Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het oplossen van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin om de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een evenwichtige overeenkomst te komen die de behoeften van alle betrokken partijen respecteert.”

Wat is conflictbemiddeling?

Bemiddeling is erop gericht om de partijen zodanig te begeleiden en te ondersteunen zodat ze zelf tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. De macht en de controle over de oplossing blijft bij de partijen, de bemiddelaar velt geen oordeel en neemt geen beslissingen. Om samen tot een oplossing van hun geschil te kunnen komen, engageren alle betrokken partijen zich om op een respectvolle manier, actief deel te nemen aan de bemiddeling. Zij verklaren bereid te zijn om naar elkaars standpunten, argumenten, belangen, behoeftes en oplossingsgerichte ideeën te luisteren en om alle informatie nodig voor de bemiddeling in te brengen.

Bemiddeling kan geheel vrijwillig opgestart worden door de betrokken partijen. Wanneer bemiddeling door federaal erkende bemiddelaars, zoals mezelf, wordt uitgevoerd, verzekert dit de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn. Het kan dan als alternatief fungeren voor een juridische procedure. Het bekomen akkoord kan gehomologeerd worden door de rechtbank.

Voordelen van bemiddeling

  • Bemiddeling is goedkoper dan een procedure via het gerecht.

  • Je bent verzekerd van een uitkomst die tegemoet komt aan de wensen van alle partijen. Er worden geen beslissingen opgelegd door derden.

  • Er wordt ruimte gecreëerd voor het uiten van gevoelens, bezorgdheden en wensen.

  • De rode draad is respect hebben voor elkaar en dat alles op ieders eigen tempo.

  • Samen beslissen zorgt voor een duurzame, leefbare en aanvaardbare overeenkomst die beter wordt gerespecteerd.

  • Het bekomen van een overeenkomst binnen bemiddeling is korter in tijd. Soms is er na een aantal gesprekken al een oplossing.

Bij welke conflicten kan ik bemiddelen?

Conflict op het werk

Werk

Conflict tussen gezin en familie

Gezin en familie

Conflict met buren, leveranciers, klanten of overheid

Andere

Het verloop van een bemiddelingstraject

Eerste stap: het verkennend gesprek

In het eerste gesprek krijgen alle partijen te horen wat bemiddeling is om de verwachtingen, vrijwilligheid en bereidheid van alle partijen af te toetsen. Alle afspraken worden opgenomen in het bemiddelingsprotocol dat wordt overlopen en ondertekend door alle betrokken partijen.

Gemiddeld zijn er 5 à 6 sessies van anderhalf uur voorzien waarbij de ‘conflictpartijen’ terug ‘on speaking terms’ worden gebracht.

Tweede stap:  individuele verhalen en verbindende communicatie

Het conflict wordt geanalyseerd aan de hand van de individuele verhalen van de betrokken partijen. Binnen dit kader zal de ene partij verzocht worden naar de andere partij te luisteren en vice versa. Door specifieke bevraging zal ik trachten alle bezorgdheden en belangen van beide partijen binnen dit conflict op tafel te krijgen. Hierbij bewaak ik als bemiddelaar in elk opzicht over het evenwicht tussen de partijen door meerzijdige partijdigheid.

Derde stap: onderhandeling

Het doel is om de partijen te begeleiden in het bereiken van een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is. Tijdens deze fase worden zoveel mogelijk oplossingen bedacht en naast elkaar geplaatst. Alle mogelijkheden worden besproken en afgetoetst in hun haalbaarheid en betekenis voor alle betrokkenen. Deze stap  kan pas worden afgerond indien beide partijen het eens zijn met het bekomen resultaat. Ik zal geen oplossing opleggen maar de partijen helpen om zelf tot een oplossing te komen.

Vierde fase: overeenkomst

Indien gewenst, kan er een concrete overeenkomst op papier gezet worden, onder de vorm van een verslaggeving waarin alles nog eens duidelijk wordt opgelijst. Het bekomen akkoord kan ook, indien gewenst, gehomologeerd worden door de rechtbank.

Voor meer info kan je terecht op de overheidswebsite www.mediation-justice.be of op de website van de Federale Bemiddelingscommissie www.fbc-cfm.be.